Chính Sách Bảo Mật

Phiên bản 1.0. – 08.03.2022

Website của chúng tôi: https://iminyeh.info/

Giới thiệu

Take That Limited, (“chúng tôi”; “chúng tôi”), cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này (“chính sách”) tạo thành một phần và được kết hợp bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Take That Limited. Chính sách này chi phối dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ người dùng và các bên thứ ba khác trong quá trình kinh doanh của chúng tôi và cách chúng tôi bảo vệ và xử lý thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Take That Limited tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như xử lý dữ liệu đó tuân thủ luật pháp hiện hành – đặc biệt là:

 • Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018 (DPA 2018) và Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh (GDPR của Vương quốc Anh).
 • Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/ EC (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) – ‘GDPR’.

Chính sách quyền riêng tư này sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đồng thời cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY:

1. BỘ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

 • Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư này
 • Bộ điều khiển
 • chi tiết liên lạc
 • Thay đổi chính sách bảo mật

2. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

 • Dữ liệu cá nhân
 • Dữ liệu do Bạn tiết lộ
 • Các hạng mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt
 • Nếu bạn không cung cấp dữ liệu

3. MỤC ĐÍCH VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Mục đích chung
 • Mục đích và cơ sở pháp lý

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

5. BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU

 • Tiết lộ được ủy quyền

6. CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

7. BẢO MẬT

8. QUYỀN CỦA BẠN THEO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU

 • Quyền truy cập
 • Quyền cải chính
 • Quyền xóa (quyền được lãng quên)
 • Quyền hạn chế dữ liệu
 • Quyền đối với tính di động của dữ liệu
 • Quyền phản đối
 • Quyền nộp đơn khiếu nại
 • Nhận biết
 • Giới hạn thời gian để đáp ứng các yêu cầu của Bạn

1. BỘ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

1.1. PHẠM VI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua hoặc kết hợp với việc bạn sử dụng trang web này và Dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này quy định các chi tiết và điều kiện thu thập và xử lý Thông tin chi tiết cá nhân của bạn và cung cấp cho bạn thông tin theo điều 12 và 13 của và 20 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

1.2. ĐIỀU KHIỂN

Take That Limited là bên kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn (được gọi là “Chúng tôi”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong Chính sách quyền riêng tư này).

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến thông báo về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo quyền riêng tư này, bao gồm mọi yêu cầu thực hiện các quyền, vui lòng liên hệ với Chúng tôi hoặc DPO bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu bên dưới.

1.3. CHI TIẾT LIÊN HỆ

Mặc dù mục tiêu của Chúng tôi là luôn rõ ràng và minh bạch nhất có thể, nhưng Chúng tôi đặc biệt khuyến khích Bạn liên hệ với Chúng tôi để được làm rõ bất kỳ điều gì Bạn có thể cần.

Chi tiết đầy đủ của chúng tôi là:

Địa chỉ email: [email protected] Địa chỉ bưu chính: Mazars, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU

1.4. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và trên trang web của chúng tôi. Vui lòng thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn yêu cầu thông tin về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc bằng văn bản theo địa chỉ được nêu trên trang Liên hệ với chúng tôi của trang web.

2. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

2.1. Dữ liệu Cá nhân

Có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định Bạn là một cá nhân hoặc liên quan đến một cá nhân có thể nhận dạng được.

Bất cứ khi nào Chúng tôi không thể hoặc khả thi để sử dụng dữ liệu ẩn danh và/hoặc ẩn danh (theo cách không xác định bất kỳ Người dùng nào của Trang web hoặc khách hàng của các dịch vụ của Chúng tôi), Tuy nhiên, Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của Bạn Dữ liệu Cá nhân của Bạn mọi lúc.

2.2. Dữ liệu do Bạn tiết lộ

Chúng tôi thu thập từ Bạn, thông qua tương tác với Bạn hoặc thông qua tương tác của Bạn với Chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi, các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã nhóm lại với nhau như sau:

Một. Dữ liệu đăng ký do bạn cung cấp khi đăng ký trên Trang web bao gồm tên hiển thị (do bạn chọn).

b. Dữ liệu liên hệ bao gồm địa chỉ email và địa chỉ cư trú của bạn.

c. Dữ liệu đăng nhập bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), thông tin đăng nhập, trình duyệt và hệ điều hành của bạn trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

đ. Dữ liệu phân tích bao gồm nhiều dữ liệu khác nhau do bạn cung cấp hoặc quan sát được liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu trình duyệt, URL trang web tham chiếu, thời gian hoặc thông tin sử dụng, tùy chọn và cài đặt Trang web, . Một số thông tin nhất định được thu thập bằng cookie và/hoặc công nghệ theo dõi tương tự – vui lòng xem thêm phần “Cookie”.

2.3. Các hạng mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (điều này bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và di truyền và sinh trắc học của bạn dữ liệu). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và tội phạm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ việc Bạn gửi cho chúng tôi dữ liệu đó khi liên lạc với Chúng tôi.

2.4. Nếu Bạn Không Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Khi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi có với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng ký kết với bạn (ví dụ: để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi).

3. MỤC ĐÍCH VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

3.1. Mục Đích Chung

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Để cho phép Bạn truy cập và sử dụng Trang web
 • Để xác định và xác minh đề xuất
 • cho mục đích phân tích

3.2. Mục đích và cơ sở pháp lý

Chúng tôi đã trình bày dưới đây, ở định dạng bảng, mô tả về tất cả các cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và cơ sở pháp lý nào mà chúng tôi dựa vào để làm như vậy. Chúng tôi cũng đã xác định lợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì khi thích hợp. Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì nhiều lý do hợp pháp tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có nhiều hơn một cơ sở được nêu trong bảng bên dưới.

Mục đíchDanh mục dữ liệuCơ sở pháp lý
Để đăng ký bạn là người dùng mới của trang webDữ liệu đăng kýLợi ích hợp pháp (để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung và chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng nhận xét trên diễn đàn của chúng tôi)
Để cho phép bạn sử dụng diễn đàn và các chức năng khác của trang web của chúng tôiDữ liệu đăng kýLợi ích hợp pháp (để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số nội dung và chức năng trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng bài trên diễn đàn của chúng tôi)
Phân tích kinh doanh thương mại để tạo ra các báo cáo tiêu chuẩn, định kỳ cũng như đột xuất.Dữ liệu đăng nhập, Dữ liệu phân tích, (dữ liệu được đặt tên giả)Lợi ích hợp pháp (để phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển kinh doanh của chúng tôi)
Phân tích trang webDữ liệu đăng nhập, Dữ liệu phân tích, (dữ liệu được đặt tên giả)Lợi ích hợp pháp (để phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển kinh doanh của chúng tôi)
Để loại bỏ thư rác từ diễn đàn của chúng tôi.Dữ liệu đăng ký, Dữ liệu phân tích, Dữ liệu đăng nhậpLợi ích hợp pháp (để cải thiện trang web của chúng tôi)

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Tiêu chí Chúng tôi sử dụng để xác định điều gì là ‘cần thiết’ tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu cá nhân cụ thể được đề cập.

Để tránh nghi ngờ, thông thường chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian không quá năm (5) năm, trừ khi được yêu cầu giữ dữ liệu của bạn trong thời gian dài hơn cho các mục đích theo quy định.

Khi dữ liệu cá nhân của Bạn không còn được Chúng tôi yêu cầu, Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân được đề cập một cách an toàn.

5. BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU

5.1. Vì các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Take That Ltd chịu trách nhiệm đối với một số phần trong chức năng hoặc hoạt động chung của Trang web, Dữ liệu Cá nhân cũng được họ xử lý cho các mục đích nêu trên thay mặt cho Take That Ltd.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu đó theo luật pháp. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

5.2. Tiết lộ được ủy quyền : Nếu Bạn bị nghi ngờ đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ luật hiện hành nào (ví dụ: khi chúng tôi nghi ngờ rằng tội phạm có thể đã được thực hiện) hoặc vì mục đích ngăn chặn, phát hiện hoặc vượt qua gian lận thì Take That Ltd có quyền đến:

 • chuyển tiếp Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các cơ quan chính phủ;
 • chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với các cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc cơ quan điều tra tội phạm có liên quan và hỗ trợ họ với bất kỳ hình thức điều tra nào về hành động của Bạn.
 • Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích phản hồi bất kỳ trát đòi hầu tòa hoặc lệnh nào của Tòa án hoặc yêu cầu chính thức tương tự đối với Dữ liệu Cá nhân; hoặc

6. CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia được coi là cung cấp mức độ bảo vệ pháp lý phù hợp hoặc nơi có các thỏa thuận thay thế để bảo vệ quyền của bạn.

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài EEA trong trường hợp không chắc là chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý từ cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Tất cả các yêu cầu thông tin chúng tôi nhận được từ các cơ quan này sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi dữ liệu cá nhân được chuyển giao.

Chúng tôi có thể sử dụng các máy chủ lưu trữ trang web từ xa để cung cấp và duy trì một số khía cạnh của dịch vụ và trang web của chúng tôi, có thể nằm ngoài EEA (trong “đám mây”). Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EEA hoặc một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở một quốc gia bên ngoài EEA. Việc chuyển giao cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài EEA sẽ được bảo vệ bởi các cam kết hợp đồng và, nếu thích hợp, các đảm bảo khác, chẳng hạn như các chương trình chứng nhận (bao gồm cả EU-US Privacy Shield để bảo vệ dữ liệu cá nhân được chuyển từ EU sang Hoa Kỳ và được truy cập ở Hoa Kỳ, nơi chúng tôi tin rằng thỉnh thoảng làm như vậy là phù hợp). Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các bước với mục đích đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ,

Bạn có quyền yêu cầu thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi đã áp dụng như đã đề cập ở trên.

7. BẢO MẬT

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để ngăn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ có nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã đưa ra các quy trình để xử lý mọi vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy.

8. QUYỀN CỦA BẠN THEO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU

8.1 Quyền truy cập của bạn

Bạn có thể, bất cứ lúc nào, với khoảng thời gian hợp lý, yêu cầu Chúng tôi xác nhận liệu Chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Bạn hay không và nếu Chúng tôi đang xử lý, bạn sẽ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân đó và các thông tin sau:

 • Chúng tôi có dữ liệu cá nhân nào,
 • Tại sao chúng tôi xử lý chúng,
 • Chúng tôi tiết lộ chúng cho ai,
 • Chúng tôi dự định giữ chúng trong bao lâu (nếu có thể),
 • Chúng tôi có chuyển chúng ra nước ngoài hay không và các biện pháp bảo vệ Chúng tôi thực hiện để bảo vệ chúng,
 • Quyền của bạn là gì,
 • Làm thế nào bạn có thể khiếu nại,
 • Chúng tôi lấy dữ liệu cá nhân của bạn từ đâu và
 • Chúng tôi có thực hiện bất kỳ quá trình ra quyết định tự động nào (bao gồm cả lập hồ sơ) cũng như thông tin liên quan hay không.

Theo yêu cầu, Chúng tôi sẽ (không ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của những người khác, kể cả của chúng tôi) cung cấp cho Bạn một bản sao dữ liệu cá nhân đang được xử lý trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu, thời gian này có thể được kéo dài thêm hai tháng nếu cần, có tính đến sự phức tạp và số lượng yêu cầu. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ sự gia hạn nào như vậy trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu, cùng với lý do của sự chậm trễ.

8.2. Quyền cải chính

Mặc dù mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để cập nhật Dữ liệu Cá nhân của Bạn, nhưng bạn vui lòng thông báo ngay cho Chúng tôi. Đối với địa chỉ cư trú và số điện thoại của bạn, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi bằng cách sửa đổi hồ sơ của Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Nếu thay đổi liên quan đến dữ liệu không thể sửa đổi bằng cách thay đổi hồ sơ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Vì mục đích này, Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác và hoàn thành dữ liệu cá nhân không đầy đủ liên quan đến Bạn. Chúng tôi có thể tìm cách xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi sửa chữa nó.

8.3. Quyền được xóa bỏ (Quyền được lãng quên)

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của Bạn và Chúng tôi sẽ tuân thủ ngay lập tức nhưng chỉ khi:

 • Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập; hoặc
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý của Bạn (trong những trường hợp mà Chúng tôi xử lý trên cơ sở sự đồng ý của Bạn) và Chúng tôi không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn; hoặc
 • Bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối của mình (như được giải thích bên dưới); hoặc
 • Dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý bất hợp pháp; hoặc
 • Có tồn tại một nghĩa vụ pháp lý mà Chúng tôi phải tuân theo; hoặc
 • Có những hoàn cảnh đặc biệt liên quan đến một số quyền của trẻ em.

Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc tuân thủ yêu cầu xóa của Bạn nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn là cần thiết:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Chúng tôi phải tuân theo (bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu của Chúng tôi); hoặc
 • Cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

8.4. Quyền hạn chế dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi hạn chế (nghĩa là lưu trữ nhưng không xử lý thêm) Dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chỉ khi:

 • Tính chính xác của dữ liệu cá nhân của Bạn bị tranh cãi (xem quyền chỉnh sửa dữ liệu ở trên), trong một khoảng thời gian cho phép Chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân; hoặc
 • Việc xử lý là bất hợp pháp và Bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân của Bạn; hoặc
 • Chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho các mục đích mà chúng được thu thập nhưng Bạn cần dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
 • Bạn đã thực hiện quyền phản đối của mình và việc xác minh các cơ sở hợp pháp của Chúng tôi để bác bỏ Phản đối của bạn đang chờ xử lý.

Theo yêu cầu hạn chế của Bạn, ngoại trừ việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn:

 • Trường hợp chúng tôi có sự đồng ý của bạn; hoặc
 • Đối với việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
 • Để bảo vệ các quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc
 • Vì lý do lợi ích công cộng quan trọng.

Bạn có thể yêu cầu hạn chế bằng cách liên hệ với chúng tôi.

8.5. Quyền đối với dữ liệu

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền lấy dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy, đồng thời sử dụng lại dữ liệu đó ở nơi khác hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu này cho bên thứ ba do bạn chọn.

8.6. Quyền phản đối

Khi việc xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà Chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi, Bạn sẽ có quyền phản đối việc Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

Khi dữ liệu của Bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn bất cứ lúc nào, bao gồm cả việc lập hồ sơ trong phạm vi liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp đó.

8.7 Quyền khiếu nại

Bạn cũng có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu thích hợp. Cơ quan có thẩm quyền tại Vương quốc Anh là Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO). Chúng tôi đề nghị Bạn vui lòng cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà Bạn có thể gặp phải với Chúng tôi trước (mặc dù, như đã nêu ở trên, Bạn có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bất kỳ lúc nào).

8.8 Nhận dạng

Khi thực hiện các quyền của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

8.9. Giới hạn thời gian để đáp ứng yêu cầu của bạn

Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu chính đáng trong vòng một tháng. Đôi khi, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cập nhật cho bạn.